Privacy Statement

Versie 1.0, 16 september 2021

Privacy verklaring

WeDo Dordrecht is een lokaal zakenplatform voor en door Dordtse ondernemers en is een initiatief van de gemeente Dordrecht.

Deze Privacy-verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van WeDo Dordrecht.

Algemeen

Wanneer u uw bedrijf claimt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een evenement, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) WeDo Dordrecht, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

WeDo Dordrecht vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. WeDo Dordrecht houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt WeDo Dordrecht enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WeDo Dordrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WeDo Dordrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Partnerregistratie middels claim je bedrijf
  • Versturen van mailings, mails en/of berichten

Persoonsgegevens die wij verwerken

WeDo Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam;

Voor- en achternaam contactpersoon;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

KvK nummer;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen/bedrijven die niet tot WeDo Dordrecht behoren. Het is echter mogelijk dat WeDo Dordrecht verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. WeDo Dordrecht zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies

Bij gebruik van websites van WeDo Dordrecht kan door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten.

WeDo Dordrecht kan cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen over de gebruikers, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van activiteiten rond de producten van WeDo Dordrecht. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals partners op onze pagina, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. WeDo Dordrecht maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van WeDo Dordrecht of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

WeDo Dordrecht respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WeDo Dordrecht door Elephantcs. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van WeDo Dordrecht en Elephantcs, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. WeDo Dordrecht spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

WeDo Dordrecht is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan WeDo Dordrecht.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door WeDo Dordrecht zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van WeDo Dordrecht via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via e-mail naar info@WeDo.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring

WeDo Dordrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.